Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Mniowie

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MNIOWIE

 

       Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie funkcjonuje od grudnia 2002 roku. Jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

       Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnością intelektualną. Dom obejmuje swoją działalnością mieszkańców gminy Mniów, Miedziana Góra, Smyków. ŚDS w Mniowie przygotowany jest dla 20 osób. Ośrodek jest czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

       Działalność ŚDS w Mniowie przyświeca idea tworzenia przyjaznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie lub po kryzysie psychicznym środowiska społecznego. ŚDS stara się eliminować zakorzenioną w świadomości społecznej „kulturę wykluczenia” tych osób poza nawias społecznej odpowiedzialności i zainteresowania.

       Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny przez: prowadzenie terapii i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie umiejętności samodzielnego życia i radzenia sobie z różnymi problemami, stałą profilaktykę i zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, współpracę z rodziną i najbliższym środowiskiem życia podopiecznego, współpracę z parafią i instytucjami pomocy  oraz troskę o zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb.

 Zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego z uczestników. Obejmują  m.in. treningi umiejętności społecznych, twórczość artystyczną, działalność kulturalno-oświatową (wyjazdy do teatru, kina), działalność rekreacyjno-sportową (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen), edukację zdrowotną, psychoedukację.

W ramach terapii zajęciowej codziennie działają pracownie:

·         pracownia kulinarna,

·         pracownia plastyczna,

·         pracownia rękodzieła artystycznego,

·         pracownia stolarska,

·         pracownia komputerowa.

          Zajęcia treningowe oraz przekazywane na nich treści teoretyczne połączone z praktyką służą zdobywaniu umiejętności, które przygotowują  domowników do jak najbardziej pełnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w którym żyją.

            Uczestnicy zajęć w ŚDS w Mniowie zdobywają również umiejętności społeczne w ramach zajęć prowadzonych przez psychologa. Podczas zajęć z psychologiem odbywają  się spotkania indywidualne i grupowe połączone z ćwiczeniami. Uczą się budowania przyjaznych relacji z ludźmi, jak być asertywnym, uczą się komunikacji, radzenia sobie ze stresem. Zmniejsza się ich lęk przed życiem, wyciszają emocje, zaczynają ufać innym i wierzyć w siebie.

      Mając na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnienie jej i rozładowanie napięć psychicznych codziennie organizowana jest poranna gimnastyka. W ramach programu aktywizacji osób 50+ prowadzone są dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dzięki nim osoby niepełnosprawne o różnym spektrum niepełnosprawności mają szansę na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności ruchowych. Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem, a uczestnicy entuzjastycznie reagują na zaprzyjaźnioną  już z nimi trenerkę - przyjaciółkę - Patrycję.  Połączenie ćwiczeń i zabawy przynosi oczekiwane efekty. W przypadku osób niepełnosprawnych sport i inne przejawy aktywności fizycznej np. nordic wallking, pełnią funkcję rewalidacyjną i rehabilitacyjną.

            Środowiskowy Dom Samopomocy odkrywa i rozwija talenty, wspiera potrzebującego, jest szansą nauczenia się ciekawych umiejętności,  podniesienia własnej samooceny, szansą na wyjście z samotności. Jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, daje poczucie bezpieczeństwa, działa na rzecz integracji społecznej.

 

 

 

Nasz adres: Środowiskowy Dom Samopomocy

                   Caritas Kielecka

                    ul. Gajowa 3

                    26-080 Mniów

Nr tel.:          41 373 83 36